Fractie

Raadsleden:

Marleen Hemstede, lijsttrekker | 06-27056572  |  marleen.hemstede@ommen.nl 

Gerard Marsman     | 06-11315361 | gerard.marsman@ommen.nl

Fractieleden:
Gerrit Jan Ekkelkamp

De fractie van de ChristenUnie vergadert op de maandag voor de raadsvergadering om 19.30 uur in het Gemeentehuis. Indien u eens een vergadering wilt bijwonen of met de fractie van gedachten wilt wisselen over een bepaald onderwerp dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de fractie.

ChristenUnie Ommen stelt vragen naar aanleiding van onderzoeksrapport

Wat echt telt

Frans van der Mooren.jpg

Wat echt telt

 

 De ChristenUnie Ommen is geen one-issue partij. Ook al leggen we in deze column de nadruk op een eigen thema, we hebben daarnaast ook aandacht voor andere zaken die voor Ommen en haar inwoners er toe doen.

Voor de ChristenUnie is de bijbel de basis voor het politieke werk. Vanuit die basis mogen we weten dat ons werk in deze tijd en in deze plaats past in een ruimer perspectief. En wij hebben de taak om dit perspectief toe te passen op het politieke werk van elke dag.

Zoals ons verkiezingsprogramma ook zegt, wij pleiten voor een waardevolle en genormeerde Ommer samenleving. We kunnen van waarde voor elkaar zijn, elkaar tot een hand en een voet zijn. En
waarde kunnen we ook opvatten als iets wat onze omgeving betreft én als iets economisch. Niet voor niets hebben we ons verkiezingsprogramma dan ook de titel meegegeven “Naar een toekomst met waarde”. Het thema van de ChristenUnie Ommen is samen te vatten in aandacht voor elkaar en aandacht voor onze omgeving. Maar we willen het niet bij woorden laten.

 

Aandacht voor elkaar

De aandacht voor elkaar proberen we tot uitdrukking te laten komen in de manier om voor elkaar te krijgen dat er goede zorg is waarop inwoners, jong en oud, een beroep kunnen doen. Aangespoord door een rapport van de Rekenkamercommissie van Ommen, heeft de raad op initiatief van het raadslid  Marleen Hemstede (CU) unaniem ingestemd met overleg met inwoners van Ommen en vertegenwoordigers van verschillende (zorg)instellingen, de politie etc. Dat proces is nog bezig. Wij hopen en verwachten dat de gemeente Ommen met het resultaat van deze “volksraadpleging” kan bijdragen aan zorg die aansluit bij de werkelijke behoefte van onze inwoners.

 

Aandacht voor de omgeving

We hebben als rentmeesters een belangrijke opdracht gekregen om goed voor de aarde te zorgen. Ommen moet daarom, voor zover dat binnen de lokale mogelijkheden kan, samen met ondernemers en inwoners werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. Daarom maken we ons sterk voor overgang (transitie) van fossiele brandstoffen naar nieuwe energiebronnen zoals zon, wind en water. We zitten volop in het proces van energietransitie. Maar voor ons staat vast dat voor toepassing van zonne-energie, de zogenaamde zonneladder wordt gebruikt. Dit betekent dat eerst lege daken en bedrijventerreinen worden gebruikt. Landbouwgrond en natuur worden vooralsnog zoveel mogelijk ontzien. Wat daken betreft, willen we dat zo mogelijk combineren met verwijdering van asbest. Zonne-energie is van groot belang om een flinke stap te zetten in verduurzaming van ons energiegebruik, maar niet overal en niet ongebreideld. Het kan tot gevolg hebben dat grondprijzen worden opgedreven doordat grote, vaak ook buitenlandse investeerders, landbouwgrond opkopen. Dat is in het nadeel van jonge boeren die een bedrijf proberen op te bouwen.

 

Omzien telt echt

Waar het echt om gaat…. en nog geen woord over de periode waarin we nu zitten: de tweede corona golf. Om er moedeloos van te worden. En dat overkomt ook velen. Des te meer is het van belang om aandacht te hebben voor elkaar en dat je mag uitzien naar een toekomst met waarde. Omzien naar elkaar, in welke vorm dan ook, is echt van belang.