Blog

Coalitieonderhandelingen Ommen

Coalitieonderhandelingen Ommen

Jan Westert, voorzitter

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, moet er een nieuw college worden gevormd in Ommen. Regelmatig krijg ik er vragen over hoe het daar mee staat. Wie de beoogd wethouder voor de ChristenUnie is? En meer van dat soort interessante vragen. Helaas moet ik u over een aantal interessante zaken nog even in het ongewisse laten.  Geduld bij coalitieonderhandelingen is immers een schone zaak. Maar het is goed om u globaal mee te nemen.

Na de verkiezingen is er een openbaar duidingsdebat geweest. Natuurlijk zijn die duidingen op basis van de verkiezingsuitslag niet zo moeilijk. De LPO heeft gewonnen, CDA en D66 hebben een zetel ingeleverd. De ChristenUnie heeft een stabiel resultaat geboekt en de drie zetels vastgehouden. Daarmee zijn we de derde partij in Ommen. Het CDA blijft de grootse partij op basis van stemmental, maar in zetels gelijk aan de LPO. De grootste partij neemt als eerste het initiatief in het coalitieoverleg.  Ze hebben Judith Compagner, adjunct directeur van het Trendbureau Overijssel voorgesteld als informateur en uitgesproken te streven naar een Ommer akkoord. Wat dat precies inhoudt weten we nog niet, maar het zal bedoeld zijn als een akkoord dat kan stoelen op een breed draagvlak. 

De informateur heeft inmiddels een rondje langs de partijen gemaakt om op te halen wat de partijen belangrijk vinden voor de toekomst van Ommen. Fractievoorzitter Frans van der Mooren en ik hebben daar namens de ChristenUnie ook onze eerste opvattingen kenbaar gemaakt. Het moge duidelijk zijn, dat we als fractie en partij graag meedoen aan de coalitieonderhandelingen.  De informateur zal deze week een eerste verkenning presenteren. Daarover houden de fractievoorzitters vervolgens een openbaar debat. Daarna zal het echte werk wel beginnen. In die verkenning zal de informateur ook aangeven welke opties zij het best haalbaar acht. De ChristenUnie zou een start met in elk geval de drie grootste partijen een goede uitdaging vinden.  Tot zover. In deze weblog hoop ik u zo nu en dan bij te praten. 

ChristenUnie stemmers bedankt voor uw stem

Bedankt voor uw stem. De ChristenUnie Ommen heeft opnieuw drie zetels in de raad gekregen. Daar zijn wij blij mee. Er vond een stevige verschuiving plaats ten gunste van lokale partijen. Met name de LPO heeft flink gewonnen.

1558 stemmen

De ChristenUnie boekte een stabiel resultaat. Met 1558 stemmen hadden we drie stemmen minder dan de vorige keer, toen we een flinke sprong naar drie zetels maakten. Bij een hogere opkomst en een hogere kiesdeler hielden we de derde zetel vast. We verloren een stevig aantal stemmen in Beerzerveld, maar dat is elders goedgemaakt. Daar zijn we dankbaar voor.  Frans van der Mooren (711 stemmen), Gerard Marsman (206 stemmen) en Marleen Hemstede (356 stemmen) nemen zitting in de gemeenteraad. Marleen is zelfs met voorkeurstemmen de gemeenteraad binnen gewandeld. De overige kandidaten trokken samen 282 stemmen, waarbij Gerrit Jan Ekkelkamp wel met met name mag worden genoemd. Als jongste voert hij met 43 voorkeurstemmen de lijst aan. Samen met Johan Wind kan hij ook als plaatsvervangend commissielid aan de slag. Johan zat tot nu toe in de raad, maar als vierde op de lijst moet hij plaats maken. Dat is voor hem zuur, maar we hopen dat er perspectief blijft. Voor de echte liefhebbers: het proces-verbaal met de hele verkiezingsuitslag kunt u vinden bij de gemeente Ommen op de website, maar ook op die van ChristenUnie Ommen.

Coalitie

Op de verkiezingsavond heeft Gerard Marsman de winnaars namens de ChristenUnie gefeliciteerd, vooral de LPO heeft stevig gewonnen ten gunste van D66 en het CDA. Als derde partij in de raad willen we graag meedoen aan coalitie-onderhandelingen. Er zijn in elk geval drie partijen nodigen voor een stabiel college. De komende weken zullen uitwijzen hoe dat proces uitpakt. We houden u op de hoogte.

Gebed en feedback

Ik kreeg de tip om aan de vooravond van de verkiezingen iets te doen met een gebedsbijeenkomst. Dat is een mooie suggestie. In zo’n campagneperiode ren je maar door, terwijl juist de ChristenUnie wil laten zien dat we het niet op eigen kracht doen. Het gaat om de zegen en de afhankelijkheid van onze Heer. in zijn naam zoeken we naar politiek die een zegen is voor de samenleving. Opdat het de samenleving welga! Ook de komende periode kunnen onze raadsleden stemmen van u in gebed gebruiken. Bovendien waarderen we het als u opbouwende, maar ook kritische feedback geeft op het optreden van de ChristenUnie. Tijdens de campagneperiode overkwam mij dat –soms ongecensureerd! Veel kiezers blijken opvattingen te hebben, die je juist tussendoor ook graag wilt kennen. Dan kunnen we er ook iets mee doen. De ChristenUnie heeft de lijn in geslagen om meer in de samenleving en naast mensen te willen slaan. Die lijn hopen we de komende tijd uit te bouwen.

Jan Westert is voorzitter van de ChristenUnie Ommen

Vervolg coalitieonderhandelingen gemeenteraad Ommen


Jan Westert

De coalitieonderhandelingen in Ommen worden gevoerd tussen CDA, LPO en de ChristenUnie. De aanbeveling van informateur, Judith Compagner, werd in een openbaar debat op 17 april jl. overgenomen en geaccepteerd door alle partijen in de raad van Ommen.

Het algemene gevoel was dat de drie grootste partijen de meest logische combinatie is om de onderhandelingen te starten. Ommen stemt in met drie fulltime wethouders, waarbij elk van de drie partijen ook een wethouder kan leveren. 

Het doel is dat de drie partijen nu werken aan een coalitieakkoord en daarbij ook streven naar een raadsbrede vertaling van dat akkoord, waarbij ook de Ommer gemeenschap in een latere fase wordt betrokken. Daarom is het ook de bedoeling dat coalitiepartijen geen dichtgetimmerd akkoord overeenkomen, maar op hoofdlijnen; belangrijke thema’s en kaders, waarover andere partijen, organisaties en mensen kunnen meespreken en hun inbreng kunnen leveren.

De onderhandelingsdelegatie namens de ChristenUnie zal bestaan uit fractievoorzitter Frans van der Mooren en Jan Westert als lokale partijvoorzitter. Mocht u het hele advies van de informateur willen lezen, het is te vinden op de website van de gemeente Ommen.